පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...
කාරණයග්‍රා.නි. වසමපැවැත්වෙන ස්ථානයදිනයදිනය
13 විමර්ශන පැවැත්වීම 407 - පහළ තලාව ජනසෙත පුළිගුවර්ධනාරාම විශාරස්ථානය 2019.04.26 10.00 AM