පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...
කාරණයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයකඩඉම් සිතියම් අංකය සහ කළාපයමිනින්දෝරු මහතාගේ නමදුරකථන අංකය
මැනුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම හටංගල 620198 කළාප 01 ටී.එස්.එම්. ජයසිංහ මහතා 071-2389424
මැනුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම හටංගල 620198 කළාප 02 බී.එම්.ජී.ජේ. උද්සිරි මහතා -
මැනුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම හටංගල 620198 කළාප 04 කේ.ඩී.එම්. ජයරත්න මහතා 071-4968952