පුවත්

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ 2016.08.04 දිනැතිව අංක 12/2016 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පත්කර ඇති තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ නම් සහ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් පහත දැක්වේ.

තවදුරටත් කියවන්න...

කාර්යාලය

සහකාර කොමසාරිස්/ නියොජ්‍ය කොමසාරිස්

ලිපිනය

දුරකථන අංකය / ෆැක්ස්

අත්තනගල්ල
වැඩි විස්තර...

එල්.ඒ.ඒ.එස්.විරාජිනී මිය
සහකාර කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 49බී, බටදොලේ පාර ,නිට්ටඹුව

033-2290784

බලංගොඩ
වැඩි විස්තර...

ජී.සමන් රත්නායක මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

 ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 237 බී,මිරිස්වත්ත,බලංගොඩ

045-2287030

බෙලිඅත්ත
වැඩි විස්තර...

ජේ.රුවන්පතිරණ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
ඕවින්න පාර ,බෙලිඅත්ත

047-2251404

දඹුල්ල 
වැඩි විස්තර...

ඒ.බී.හේරත් මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

 ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පරිපාලන සංකීර්ණය,දඹුළුගම,දඹුල්ල

066-2284422

දෙහිවල
වැඩි විස්තර...

 

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක40,අත්තිඩිය පාර,රත්මලාන

0113091064

දොළුව
වැඩි විස්තර...

ඩී.එම්.එම්.දිසානායක මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

 ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
11බී,බුවනෙකබා පාර,සිංහාපිටිය,ගම්පොල

081-2354350

දොම්පේ
වැඩි විස්තර...

ඒ.එම්.පී.පතිරගේ
සහකාර කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල, 
අංක 2/18,පන්නවල,දෙල්ගොඩ

011-2403367

ගලේවෙල
වැඩි විස්තර...

බී.එම්.එස්.ඩී.පෙරේරා මිය
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 22,ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල, ගලේවෙල

 066-2288014

ගලිගමුව
වැඩි විස්තර...

එස්.එන්.ප්‍රියානි මිය 
සහකාර කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 533 ,නුවර පාර ,රංවල ,කෑගල්ල

035-2229996

ගාල්ල
වැඩි විස්තර...

ආර්.එච්.එස්.ප්‍රියදර්ශන මයා
සහකාර කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 1/292, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල

091-2242185

ගම්පහ
වැඩි විස්තර...

එච්.එල්.කොතලාවල මිය
සහකාර කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
සණස ගොඩනැගිල්ල, අලුත්ගම, බෝගමුව,යක්කල

033-2245995

ගඟවට කෝරලේ
වැඩි විස්තර...

ආර්.ඩබ්.ආර්.එම්.සී.රණවාරණ මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක73,අම්පිටිය පාර,මහනුවර

081-2232898

හාරිස්පත්තුව
වැඩි විස්තර...

ආර්.ඩබ්.ආර්.එම්.සී.රණවාරණ මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
1/118/4 ,ගලගෙදර පාර ,කටුගස්තොට

081-2500413

හික්කඩුව
වැඩි විස්තර...

ආර්.එච්.එස්.ප්‍රියදර්ශන මයා
  සහකාර කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක101/සී,වෑවල්ගොඩ පාර,නාරිගම,හික්කඩුව

091-2275381

හිඟුරක්ගොඩ
වැඩි විස්තර...

ටී.පී. පබාසීලි ජයලත් මිය
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
ජයසිරි,උසාවිය පාර,හිඟුරක්ගොඩ
027-3278927

හෝමාගම
වැඩි විස්තර...

ඩී.එම්.ධර්මසේන මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

 ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 06,දුම්රියපළ පාර,පළමු පටුමඟ,හෝමාගම
011-2892179

කළුතර
වැඩි විස්තර...

පී.ගාල්ලගේ මයා
  සහකාර කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 52 ,ගාලු පාර ,කළුතර උතුර
034-2237181

කටාන
වැඩි විස්තර...

ඒ.ඒ.යූ.අයි.ඩී.අමරසිංහ මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක350/1/1,දිවුලපිටිය පාර,දෙමන් හන්දිය,කටාන
031-2238199

කැස්බෑව
වැඩි විස්තර...

ඒ.අනුරුද්ධ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

එස්.එන්.මායාදුන්නේ ‍මෙය

සහකාර කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
227/5බී,බණ්ඩාරගම පාර,කැස්බෑව
011-2620495

කොත්මලේ
වැඩි විස්තර...

ආර්.ඒ. පේමරත්න මයා       නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

  ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල, 
471/ඒ ,සංගිලි පාලම,කොත්මලේ
052-2259826

කුරුණෑගල
වැඩි විස්තර...

ඩී.එම්.හීන්බණ්ඩා මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 111 / 1,නුවර පාර , කුරුණෑගල
037-2230934

කුරුවිට
වැඩි විස්තර...

එල්.කේ.ප්‍රේමරත්න මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 150,ඉසුරු පෙදෙස,පැරඩයිස්,කුරුවිට
045-2262100

මහර
වැඩි විස්තර...

කේ.එම්.ජී.ඒ. කරුණාරත්න මිය
සහකාර කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 134,ග්‍රින්ලොජ්,කඩවත
011-2929861

මහියංගණය
වැඩි විස්තර...

කේ.ඩී. ජයවීර මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
  අංක109/18ඒ, 18 කොළණිය,පදියතලාව පාර,මහියංගණය
055-2256599

මල්ලවපිටිය
වැඩි විස්තර...

ඩබ්.එම්.වසන්ත වන්නිනායක
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 194/3, නුවර පාර ,කුරුණෑගල
037-2220357

මාතර
වැඩි විස්තර...

ඩී.ඒ.ඒකනායක මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 360,පරණ තංගල්ල පාර,පල්ලේමුල්ල,මාතර
041-2231071

මීරිගම
වැඩි විස්තර...

බී.ආර්.ඩී.සී.ගුණසේන මිය
සහකාර කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 4,විජේවර්ධන මාවත,මීරිගම
033-2241280

මිනුවන්ගොඩ
වැඩි විස්තර...

වී.වයි.එස්.ජේ.තිලකසිරි
සහකාර කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 91, මීගමුව පාර, මිනුවන්ගොඩ
011-2281934

මොරටුව
වැඩි විස්තර...

පී.ඩී.එල්.ගුණරත්න මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

  ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල, 
අංක22,පීරිස් පාර,මොරටුව
011-2645842

නල්ලූර්
වැඩි විස්තර...

ජී.බාර්තිපන් මයා
සහකාර කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,,
පලාලි පාර,තිරුනේවෙලි,යාපනය
021-2052225

නිවිතිගල
වැඩි විස්තර...

එන්.කේ. වික්‍රමපාල මයා
සහකාර කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක19,තවලන්තැන්න,උතුරුයක්දෙහිවත්ත,නිවිතිගල

045-2279100

නැ.නු.ප.
වැඩි විස්තර...

ඩබ්.එම්.ආර්.විජේසිංහ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 87/25ඒ, ධර්මපාල මාවත ,අනුරාධපුර
025-2223677

පානදුර
වැඩි විස්තර...

ඒ.අනුරුද්ධ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක03,බෝධිරුක්කාරාම පාර,නල්ලුරුව,පානදුර
038-2235839

පන්නල
වැඩි විස්තර...

ඩී.සූරසිංහ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
"සමන් මැදුර",කුලියාපිටිය පාර,පන්නල
037-2245103

පුත්තලම
වැඩි විස්තර...

පී.සී.ඩී ග්‍රේෂන් මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 49/ඒ,අනුරාධපුර පාර,පුත්තලම

032-2265399

රත්මලාන
වැඩි විස්තර...

එස්. ලොකුගම‍ගේ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක40,අත්තිඩිය පාර,රත්මලාන
011-3091064

රත්නපුර
වැඩි විස්තර...

එල්.කේ.ප්‍රේමරත්න මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 602/8, නවනගරය, රත්නපුර
045-2224635

රිදීගම
වැඩි විස්තර...

ඩබ්.එම්.විජේසිංහ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක1/1/18,කැප්පිටිගල පාර,රිදීගම
033-2241280

සියඹලාණ්ඩුව
වැඩි විස්තර...

ටී.එම්.එස්.බී.තෙන්නකෝන් මයා
සහකාර කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
"වැහිළිහිණිය",මඩුගම,සියඹලාණ්ඩුව
055-3590276

තඹුත්තේගම
වැඩි විස්තර...

එම්.ඒ.එම්.රංජනී පෙරේරා මිය
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

 ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
මහවැලි කඳවුරු පෙදෙස,තඹුත්තේගම
025-2275168

තිස්සමහාරාමය
වැඩි විස්තර...

ජේ.රුවන්පතිරණ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

 ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
දෙබරවැව,තිස්සමහාරාමය
047-2239642

උඩුනුවර
වැඩි විස්තර...

‍කේ.ජී.එස්.පී.කළුආරච්චි මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

 ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක138/බී,නුවර පාර,කරමඩ,ගෙලිඔය
081-2310545

වාරියපොල
වැඩි විස්තර...

එච්.එම්.එස්.පද්මශාන්ත මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
රඹෑව,කනත්තේ වැව,වාරියපොල
037-2057770

වැලිගම
වැඩි විස්තර...

ජී.ප්‍රේමතුංග මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

   ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය පැරණි ගොඩනැගිල්ල, වැලිගම
041-2253280

වැලිගෙපොල
වැඩි විස්තර...

එන්.කේ.වික්‍රමපාල
සහකාර කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
විදුලි බල මණ්ඩලය ඉදිරිපිට,බලවින්න,පල්ලෙබැද්ද,ගොඩකවෙල
    045-2287030

වෙන්නප්පුව
වැඩි විස්තර...

ආර්.එච්.ජේ.එම්.ප්‍රනාන්දු මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
බටහිර දුම්මලදෙණිය,වෙන්නප්පුව
031-2255688

යටිනුවර
වැඩි විස්තර...

ආර්.ඒ. පේමරත්න මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්
    ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක21/බී/3,ඌරාපොල,පිළිමතලාව
081-2057722