පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...

කාර්යාලය

සහකාර කොමසාරිස්/ නියොජ්‍ය කොමසාරිස්

ලිපිනය

දුරකථන අංකය / ෆැක්ස්

බලංගොඩ/ වැලිගෙපොල

එම්. ඒ. පී. ජයකොඩි මයා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 237බී, මිරිස්වත්ත, බලංගාඩ

045-2287030

කුරුවිට

ටී.එම්.ඩබ්. තෙන්නකෝන් මයා

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් (වැ.බ)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 150, ඉසුරු පෙදෙස, පැරඩයිස්, කුරුවිට

045-2262100

රත්නපුර

එච්. එම්. ඒ. හෙන්නායක මයා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 602/8, නව නගරය, රත්නපුර

045-2224635

උඩුනුවර

ඩී. එම්. එම්. දිසානායක මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 93, නුවර පාර, ගෙලිඔය

081-2310545

ගඟවටකෝරළේ

එස්. එස්. ඩබ්. බී. එම්. ජී. යූ. ඒකානායක මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 101/1/1, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මහනුවර

081-2232898

දොළුව

ඩී. එම්. එම්. දිසානායක මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 11/බී, බුවනෙක පාර, සිංහාපිටිය, ගම්පොළ

081-2354350

හාරිස්පත්තුව

ආර්. ඩබ්. ආර්. එම්. සී. රණවාරණ මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 124/3බී, ගලගෙදර පාර, කටුගස්තොට

081-2500413

යටිනුවර

බී.ජී.එච්.එම්. සුගතදාස මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 21/3/බී, ඌරාපොල, පිළිමතලාව

081-2057722

කොත්මලේ

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්
ආර්. එම්. හේමචන්ද්‍ර‍ මයා

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 45, බලපොකුණ, නව නගරය, කොත්මලේ

052-2259826

හෝමාගම

ඩී. එම්. ධර්මසේන මයා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 44 1/1, අතුරුගිරිය පාර, හෝමාගම

011-2645842

මොරටුව

පී.එච්.එස්. ප්‍රියදර්ශන මයා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 22, පීරිස් මාවත, (මොරටුව විද්‍යාලය ඉදිරිපිට), ඉඩම, මොරටුව

011-2645842

කැස්බෑව

ඒ. අනුරුද්ධ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 227/5බී, බණ්ඩාරගම පාර, කැස්බෑව

011-2620495

රත්මලාන

පී. ගාල්ලගේ මයා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 40, අත්තිඩිය පාර, රත්මලාන

011-3091064

පානදුර

බී. කේ. සෝමපාල මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 03, බෝධිරුක්කාරාම පාර, නල්ලුරුව, පානදුර

038-2235839

කළුතර

එස්. ලොකුගමගේ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 52, ගාලු පාර, කළුතර උතුර

034-2238075

බෙලිඅත්ත

දයානි ලියනගමගේ මිය
සහකාර කොමසාරිස් / නීති නිලධාරි (වැ.බ)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 07, ගැටමාන්න පාර,බෙලිඅත්ත

047-2251404

තිස්සමහාරාමය

දයානි ලියනගමගේ මිය
සහකාර කොමසාරිස් / නීති නිලධාරි (වැ.බ)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
දෙබරවැව, තිස්සමහාරාමය

047-2239642

මල්ලපිටිය

ඩබ්. එම්. ඩබ්. වන්නිනායක මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 586/12, මල්ලපිටිය, කුරුණෑගල

037-2220357

කුරුණෑගල

ඩී.එම්. හීංබණ්ඩා මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
වයඹ ජනකලා කේන්ද්‍ර‍ය, නුවර පාර, කුරුණෑගල

-

පන්නල

සුමුදු පී. විතානගේ මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
සමන් මැදුර, කුලියාපිටිය පාර, පන්නල

037-2245103

රිදීගම

එච්.එම්.එස්. පද්මශාන්ත මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 1/118, කැප්පිටිගල පාර, රිදීගම

037-2251561

රිදීමාලියද්ද/ මහියංගනය

ටී. එම්. ඩබ්. තෙන්නකෝන් මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 42, කෝරුප්ප, මහිංයංගනය

055-3562519

සියඹලාණ්ඩුව

එන්. කේ. වික්‍ර‍මපාල මයා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
වැහිලිහිණිය, මඩුගම, සියඹලාණ්ඩුව

055-3590276

නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත

රුවන් විජේසිංහ මයා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 87/25ඒ, ධර්මපාලන මාවත, අනුරාධපුර

025-2223677

තඹුත්තේගම

ආර්.ඒ. ප්‍රේමරත්න මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
මහවැලි කඳවුරු පෙදෙස, තඹුත්තේගම

025-3851761

මැදිරිගිරිය

එන්. ඒ. ඒ. එස්. නිශ්ශංක ආරච්චි මයා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
ජනපද නිලධාරි කාර්යාලය, දිවුලන්කඩවල. මැදිරිගිරිය

027-3278927

දඹුල්ල

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්
ඒ. බී. හේරත් මයා

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පරිපාලන සංකීර්ණය, දඹුළුගම, දඹුල්ල

066-2284422

මීරිගම I

කේ. ඒ. එම්. එල්. සී. කුලතිලක මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 29/11, ස්වර්ණජයන්ති මාවත, 1 වන පටුමග, වලව්වත්ත, මීරිගම

033-2276059

මීරිගම II

කේ. ඒ. එම්. එල්. සී. කුලතිලක මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 33/4, වලව්වත්ත, මීරිගම

 
අත්තනගල්ල ඩී. එම්. ඒ. එන්. ටී. ජයසේකර මිය
සහකාර කොමසාරිස්
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 49/1බී, බටදොලේ පාර, නිට්ටඹුව

033-2275088

මිනුවන්ගොඩ

වී. වයි. එස්. ජේ. තිලකසිරි මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 91, මීගමුව පාර, මිනුවන්ගොඩ

033-2296027

ගම්පහ

 

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ගම්පහ

011-2281934

දොම්පේ

ඩබ්.එන්.ආර්. විජේපාල මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 2/18, පනංවල පාර, දෙල්ගොඩ

011-403367

මහර

බී. ආර්. ඩී. සී. ගුණසේන මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 134, ග්‍රීන් ලොජ්, ජය මාවත, නුවර පාර, කඩවත

011-2929861

කටාන

සී. සූරසිංහ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 229/1, තේක්කවත්ත පාර, දෙමං හන්දිය, කටාන

031-2242577

වැලිගම/මාතර

ඩී. ඒ. ඒකනායක මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පැරණි ගොඩනැඟිල්ල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, වැලිගම

041-2253280

ගාල්ල

ජේ. රුවන්පතිරණ මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 1/292, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල

091-2242185

වෙන්නප්පුව

පී. ඩි. සී. එල්. ග්‍රේෂන් මයා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
බටහිර දුම්මලදෙණිය, වෙන්නප්පුව

031-2255688

ගලේවෙල

ඩී.එම්.ඒ.එන්.ටි ජයසේකර මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක.32,
ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල ,
ගලේවෙල

066-2288614

ගලිගමුව

ආර් .එම් .හේමචන්ද්‍ර මයා

සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය,
අංක.533,
නුවර පාර ,රංවල ,කෑගල්ල

035-2229996

නිවිතිගල

එන් .කේ .වික්‍රමපාල මයා

සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය,

අංක.19,තවලතෙන,
යක්දෙහිවත්ත උතුර ,නිවිතිගල

 

මාතර

ඩී .ඒකනායක මයා

සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය,

අංක.360,පරණ තංගල්ල පාර,
පල්ලිමුල්ල ,මාතර

041-2231071

වාරියපොළ

එච් .එම් .සුනිල් පද්මශාන්ත මයා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය,
රඹවැව හන්දිය ,කනත්තේවැව

 

හික්කඩුව

එස් .ලොකුගමගේ මයා

සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය,
අංක.101C, වෙවැල්ගොඩ පාර,
නාරිගම ,හික්කඩුව