පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...
ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචිය
යොමු අංකය
* ඔබට යොමු අංකයක් භාවිතයෙන් සෙවීම කළ හැකිය (නිදසුන්:- 110019/1/2)