පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...
නිලධාරියාගේ නම
තනතුර දු. අංකය ෆැක්ස්
කොමසාරිස් ජනරාල්
පී.එම්.එච්. ප්‍රියදර්ශනී මිය හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් / නිරවුල් කිරීමේ නිලධාරි 011-2873862 011-2882913
පුද්ගලික සහකාර 011-2797450 4224
හිමිකම් විමර්ශන අංශය
එම්.පී.එන්.එම්. වික්‍රමසිංහ මහතා කොමසාරිස් – (බිම්සවිය) 011-2797467 011-2878966
බී.ඒ.ඩී.ඩී. බමුණුසිංහ මිය සහකාර කොමසාරිස් (විමර්ශන) 011-2797454  
අංශ ප්‍රධාන   011-2797400 4206
ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ අංශය
ඩී.එම්.එම්. දිසානායක මහතා කොමසාරිස් (ඉඩම්) 011-2874923 011-2865975
අංශ ප්‍රධාන   011-2797455
0112-797400

4210
ගිණුම් අංශය
එන්.පී. තෙන්න‍කෝන් මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 011-2797459 011-2877602
එන්.ඩී.පී. ගයනිකා මිය ගණකාධිකාරී 011-2797460  
ඩබ්.එම්.ඩී.පී. වර්ණකුලසූරිය මිය ගණකාධිකාරී 011-2797460  
අංශ ප්‍රධාන   011-2797461
0112-797400

4213
පාලන අංශය
ආර්.කේ. හෙට්ටිආරච්චි මිය සහකාර කොමසාරිස් (පාලන) I 011-2797452  
ටී.වී. ධනසිංහම් මිය සහකාර කොමසාරිස් (පාලන) II 011-2797453  
ප්‍රධාන කළමණාකරන සහකාර   011-2797456
0112-797400

4119
ප්‍රකාශන / පරිගණක / සැලසුම්
එම්.අයි.යූ.එල්. මාරසිංහ මහතා සහකාර කොමසාරිස් (ප්‍රකාශන/පරිගණක/සැලසුම්) 0112-797468  
අංශ ප්‍රධාන - ප්‍රකාශන   011-2797469
0112-797400

4214
අංශ ප්‍රධාන - පරිගණක   011-2797463
0112-797400

4216
අංශ ප්‍රධාන - සැලසුම්   011-2797472
0112-797400

4223
නීති අංශය
අයි.යූ. ඉරේෂා පෙරේරා මිය නීති නිලධාරි 011-2797466  
අචිරා එන්. සිල්වා නීති නිලධාරි 011-2797466
011-2797400

4219