පුවත්

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ 2016.08.04 දිනැතිව අංක 12/2016 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පත්කර ඇති තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ නම් සහ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් පහත දැක්වේ.

තවදුරටත් කියවන්න...

 

නිළධාරියාගේ නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය

 Untitled-1 copy

කේ.ඒ.කේ.රංජිත් ධර්මපාල

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල්

011-2873862
011-2797450

 

011-2882913

IMG 1288

පී. එම්. එච්. ප්‍රියදර්ශනී මිය

 ක‍ොමසාරිස් – (බිම්සවිය)

011-2874923
011-2797451

077 5375211

011-2865975

Udunuwara 

ඩී.එම්.එම්. දිසානායක

කොමසාරිස් – (‍ඉඩමි)    
  ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

011-2797459

077 7387125

 
Accටී‍ එන්‍ ගුණවර්ධන මිය ගණකාධිකාරී

011-2683460

071 4400761

 

IMG 1285

කමලානි රස්‍නැග්ගෙදර මිය

නීති නිළධාරී / සහකාර කොමසාරිස්

011-2797466

071 8086320

 

IMG 1283

කේ. අයි. ජී. පෙරේරා

නීති නිළධාරී

011-2797454

 

 
ඒ. එස්. එන්. සිල්වා නීති නිළධාරී    

1

තීක්ෂණ දිසානායක මහතා

සහකාර කොමසාරිස්  – (ඉඩම්)

011-2797464

071 0783030

 

compu

ටී.බී.ධනසිංහම් මිය

සහකාර කොමසාරිස් - (සැලසුම්, ප්‍රකාශන, පරිගණක)    

IMG 1281

ඒ. ඒ. යූ. අයි. ඩී. අමරසිංහ මෙය

 සහකාර නොමසාරිස් – (විමර්ශන)

0112-797467

071 3280426

 

Ayodhya

කේ. එම්. ඒ. ජේ. රණසිංහ මෙය

සහකාර කොමසාරිස් – (පාලන)

011-2797452

071 6139566

011-2878982