පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...

නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

දු. අංකය

ෆැක්ස්

ඒ.එච්.එස්. විජේසිංහ මහතා ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් / නිරවුල් කිරීමේ නිලධාරි 011-2873862
011-2797450
011-2882913
පී.එම්.එච්. ප්‍රියදර්ශනී මිය කොමසාරිස් - (ඉඩම්) 011-2874923
011-2797451
011-2865975
එස්.ඒ. නාගහනන්ද මහතා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් - (විමර්ශන) 077-3726818  
ඒ. ගුණසෝම මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි 011-2797459  
ටී.එන්. ගුණවර්ධන මිය ගණකාධිකාරි 011-2683460  
කමලානි රස්නැග්ගෙදර මිය නීති නිලධාරි / සහකාර කොමසාරිස් 011-2797466  
පී.ආර්. ප්‍රසාද් පෙරේරා මහතා සහකාර කොමසාරිස් – (විමර්ශන) 011-2797464  
ඩබ්.පී. ශානිකා අයි. පෙරේරා මිය සහකාර කොමසාරිස් – (විමර්ශන) 0112-797467  
කේ.ඒ.ජී.එස්. වික්‍රමරත්න මිය සහකාර කොමසාරිස් – (ඉඩම්) 011-2797454  
පී. නිලූෂිකා ධනසේකර මෙය සහකාර කොමසාරිස් – (ඉඩම්) 011-2797452 011-2878982
ඩී.පී.ටී. දිසානායක මහතා පරිපාලන නිලධාරි 011-2797453 011-2878982