පුවත්

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ 2016.08.04 දිනැතිව අංක 12/2016 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පත්කර ඇති තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ නම් සහ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් පහත දැක්වේ.

තවදුරටත් කියවන්න...

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

අංක 1200/6, මිහිකත මැදුර,
රජමල්වත්ත පාර,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 11 2797400+94 11 2797400
ෆැක්ස් : +94 11 2882913

captcha
Reload