පුවත්

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ 2016.08.04 දිනැතිව අංක 12/2016 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පත්කර ඇති තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ නම් සහ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් පහත දැක්වේ.

තවදුරටත් කියවන්න...

 1.    පී.එච්.එම්. ප්‍රියදර්ශනී මිය - කොමසාරිස් (බිම් සවිය)

1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතට අදාළව (බිම් සවිය වැඩසටහන) තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ කරනු ලබන විමසීම් සඳහා තොරතුරු ලබාදීම.

 

2.     ඩී.එම්.එම්. දිසානායක මහතා - කොමසාරිස් (ඉඩම්)

1931 අංක 20 දරණ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ ආඥා පනතට අනුව නිරවුල් කිරීමේ කටයුතු වලට       අදාළව තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ සිදු කරනු ලබන විමසීම් වලට අදාළව තොරතුරු ලබාදීම.

 

3.     කේ.එම්.ඒ.ජේ. රණසිංහ මෙනවිය - සහකාර කොමසාරිස් (පාලන)

දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයතන කටයුතු ඇතුළු සාමාන්‍ය කටයුතු (ඉහත පනත් වලට අයත් නොවන විෂය ක්ෂේත්‍ර) පිළිබඳ තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ සිදු කරනු ලබන විමසීම් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දීම.