පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...
 
ගාල්ල, ගලේවෙල සහ බලංගොඩ ප්‍රාද‍ේශීය කාර්යාලවලට අයත් පහත දැක්වෙන 12 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම් අංක 2118/29 හා 2019 අප්‍රේල මස 09 වන දින අති විෂේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත
 
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයක.සි.අංකයකලාපයදැන්වීම් අංකයගැසට් අංකය හා දිනයවෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත)
ගාල්ල කඩවත් සතර 810023 05 81/0156 2118/29 2019.04.09 212118/29 ගැසට් පත්‍රය විවෘත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න
ගලේවෙල 310085 08 31/0253
310085 13 31/0254
බලංගොඩ 620025 01 62/0560
 
 
පුත්තලම, දොම්පෙ, නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත, ගලිගමුව, කුරුණෑගල, හෝමාගම සහ හොරණ ප්‍රාද‍ේශීය කාර්යාලවලට අයත් පහත දැක්වෙන 12 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම් අංක 2118/18 හා 2019 අප්‍රේල් මස 08 වන දින අති විෂේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත.
 
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයක.සි.අංකයකලාපයදැන්වීම් අංකයගැසට් අංකය හා දිනයවෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත)
පුත්තලම 410111 11 41/0222 2118/18 2019.04.08 2118/18 ගැසට් පත්‍රය විවෘත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න
දොම්පෙ 511046 02 51/1092
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත 110200 06 11/0322
ගලිගමුව 610034 01 61/0062
610013 03 61/0063
කුරුණැගල 420368 02 42/0649
420389 05 42/0650
420364 01 42/0651
420358 10 42/0652
හෝමාගම 520025 16 52/1008
හොරණ 530177 05 53/0207
530198 06 53/0208
 
 
දෙහිවල, මාතර, අත්තනගල්ල, කැස්බෑව, ගලේවෙල, වැලිගම සහ නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත ප්‍රාද‍ේශීය කාර්යාලවලට අයත් පහත දැක්වෙන 12 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම් අංක 2106/19 හා 2019 ජනවාරි මස 17 වන දින අති විෂේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත.
 
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයක.සි.අංකයකලාපයදැන්වීම් අංකයගැසට් අංකය හා දිනයවෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත)
දෙහිවල 520811 07 52/1000 2106/19 2019.01.17 2106/19 ගැසට් පත්‍රය විවෘත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න
520811 09 52/1001
520811 02 52/1002
මාතර 820045 01 82/0166
අත්තනගල්ල 510695 04 51/1075
කෙස්බෑව 521228 08 52/0998
ගලේවෙල 310085 14 31/0246
වැලිගම 820068 02 82/0167
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත 110202 01 11/0312
110209 01 11/0313
110200 03 11/0314
110199 07 11/0315
 
 
අත්තනගල්ල, රිදීගම, රත්නපුර, මිණුවංගොඩ සහ හෝමාගම ප්‍රාද‍ේශීය කාර්යාලවලට අයත් පහත දැක්වෙන 12 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම් අංක 2106/18 හා 2019 ජනවාරි මස 17 වන දින අති විෂේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත.
 
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයක.සි.අංකයකලාපයදැන්වීම් අංකයගැසට් අංකය හා දිනයවෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත)
අත්තනගල්ල 510642 02 51/1076 2106/18 2019.01.17 2106/18 ගැසට් පත්‍රය විවෘත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න
510675 02 51/1077
රිදීගම 420319 07 42/0630
420321 02 42/0631
රත්නපුර 620308 07 62/0551
620309 11 62/0552
මිණුවංගොඩ 510464 03 51/1078
හෝමාගම 520025 15 52/1003
 
 
කටාන, පානදුර, මහර, කළුතර, හොරණ, මීරිගම, යටිනුවර, උඩුනුවර සහ කොත්මලේ ප්‍රාද‍ේශීය කාර්යාලවලට අයත් පහත දැක්වෙන 12 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම් අංක 2106/17 හා 2019 ජනවාරි මස 17 වන දින අති විෂේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත.
 
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයක.සි.අංකයකලාපයදැන්වීම් අංකයගැසට් අංකය හා දිනයවෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත)
කටාන 511232 11 51/1083 2106/17 2019.01.17 2106/17 ගැසට් පත්‍රය විවෘත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න
පානදුර 530027 03 53/0199
මහර 510822 06 51/1084
කළුතර 530140 03 53/0200
හොරණ 530198 07 53/0201
මීරිගම 510315 01 51/1085
යටිනුවර 320583 01 32/0677
320583 05 32/0676
320586 05 32/0675
උඩුනුවර 320341 03 32/0678
කොත්මලේ 330329 02 33/0083