செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...
காரணம்கிராம சேவை அலுவலகர் பிரிவுகடத்திரல் வரைபட எண் மற்றும் பிரிவுசர்வேயரின் பெயர்தொலைபேசி
கணக்கெடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம் ஹட்டங்கல 620198 பிரிவு 01 திரு. டி.எஸ்.எம். ஜினசிங்கே 071-2389424
கணக்கெடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம் ஹட்டங்கல 620198 பிரிவு 02 திரு. பீ.எம்.ஜீ​ேஜே. உதயசிறி -
கணக்கெடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம் ஹட்டங்கல 620198 பிரிவ 04 திரு.கே.டீ.எம். ஜயரத்ன 071-4968952