செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...
காணி உரிமம் பதவி
தொடர்பு இலக்கம்
* உங்களுக்கு தொடர்பு இலக்கமொன்று பாவிப்பதன் மூலம் தேட முடியும். (உ+ம்:- 110019/1/2)