செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...
உத்தியோகத்தரின் பெயர் பதவி தொடர்பு இலக்கம் தொலைநகல்
திரு.ஏ.எச்.எஸ்.விஜேசிங்க காணி உரித்து நிர்ணய ஆணையாளர் நாயகம் / நிர்ணய உத்தியோகத்தர் 011-2873862
011-2797450
011-2882913
திருமதி. பீ.எம்.எச்.பிரியதர்ஷனீ ஆணையாளர் – (காணி) 011-2874923
011-2797451
011-2865975
திரு.எஸ்.ஏ.நாகானந்த பிரதி ஆணையாளர் – (மதிப்பீடு) 077-3726818  
திரு.ஏ.குணசோம பிரதான கணக்காளர் 011-2797459  
திருமதி.டீ.என்.குணவர்தன கணக்காளர் 011-2683460  
திருமதி. கமலானி ரஸ்னேக்கெதர சட்ட உத்தியோகத்தர் / உதவி ஆணையாளர் 011-2797466  
திரு.பீ.ஆர்.பிரசாத் பெரேரா உதவி ஆணையாளர் – (மதிப்பீடு) 011-2797464  
திருமதி.டபிள்யு.பீ.சானிகா ஐ பெரேரா உதவி ஆணையாளர் – (மதிப்பீடு) 0112-797467  
திருமதி.கே.ஏ.ஜீ.எஸ்.விக்ரமரத்ன உதவி ஆணையாளர் – (காணி) 011-2797454  
செல்வி.பீ.நிலுஷிகா தனசேகர உதவி ஆணையாளர் – (Admin) 011-2797452 011-2878982
திரு.டி.பீ.டீ.திசாநாயக நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 011-2797453 011-2878982