செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...
உத்தியோகத்தரின் பெயர் பதவி தொடர்பு இலக்கம் தொலைநகல்
திரு.கே.ஏ. கே ரஞ்ஜித் தர்மபால காணி உரித்து நிர்ணய ஆணையாளர் நாயகம் / நிர்ணய உத்தியோகத்தர் 011-2873862
011-2797450
011-2882913
திருமதி. பி.எம்.எச்.பிரியதர்ஷனீ ஆணையாளர் – (பிம்சவிய) 011-2797467 011-2878966
திரு.டீ.எம்.எம். திஸ்ஸாநாயக ஆணையாளர் – (காணி) 011-2874923 011-2865975
திருமதி. என்.பி. தென்னகோன் பிரதான கணக்காளர் 011-2797459 011-2877602
திருமதி.என்.டீ.பி. கயனிகா கணக்காளர் 011-2683460  
திருமதி. ஆர்.கே. ஹெட்டிஆரச்சி  உதவி ஆணையாளர் - (Admin) I 011-2797452  
திருமதி. டி.வி.தனசிங்ஹ உதவி ஆணையாளர் – ((Admin)II 011-2797453  
திரு.எம்.ஐ.எல்.யூ.மாரசிங்ஹ உதவி ஆணையாளர் – (பதிப்பகப்பிரிவு/கணினி பிரிவு/திட்டமிடல்) 0112-797468  
திருமதி.பீ.ஏ.டீ..டீ.பமுனுசிங்ஹ உதவி ஆணையாளர் – (விசாரணை) 011-2797454  
திருமதி.ஐ.யூ. இரேஷா  பெரேரா சட்ட உத்தியோகத்தர் 011-2797466  
திருமதி. அச்சிர என். சில்வா சட்ட உத்தியோகத்தர் 011-2797466