உத்தியோத்தரின் பெயர் பதவி நிலை தொ.பே.இல. தொ.நகல்

  கே.ஏ.கே. ரஞ்ஜித் தர்மபால

காணி உரித்து நிர்ணய ஆணையாளர் நாயகம்

011-2873862
011-2797450

 

011-2882913

IMG 1288

திருமதி.பீ.எம்.எச்.பிரியதர்ஷனீ

ஆணையாளர்– (காணி)

011-2874923
011-2797451

077 5375211

011-2865975
  பிரதி ஆணையாளர் – (புலனாய்வு)    
Chief Accதிரு.ஏ. குணசோம பிரதான கணக்காளர்

011-2797459

077 7387125

 
Accதிருமதி.டி.என்.குணவர்தன கணக்காளர்

011-2683460

071 4400761

 

IMG 1285

திருமதி.கமலானி ரஸ்னெக்கெதர

சட்ட உத்தியோகத்தர் / உதவி ஆணையாளர்

011-2797466

071 8086320

 

IMG 1283

திருமதி. கே.ஐ.ஜி.பெரேரா

சட்ட உத்தியோகத்தர்

011-2797454

 

 
திருமதி.ஏ.எஸ்.என்.சில்வா சட்ட உத்தியோகத்தர்    

1

திரு. தீக்ஸன திசாநாயக
உதவி ஆணையாளர் – (நிருவாகம்)

011-2797464

071 0783030

 

IMG 1281

திருமதி.ஏ.ஏ.யு.ஐ.டி. அமரசிங்ஹ

உதவி ஆணையாளர் – (புலனாய்வு)

0112-797467

071 3280426

 

Ayodhya

 செல்வி. கே.எம்.ஏ.ஜே.ரணசிங்ஹ

உதவி ஆணையாளர் – (நிருவாகம்)

011-2797452

071 6139566

011-2878982