காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்களம்

இல. 1200/6, மிஹிகத மெதுர,
ரஜமல்வத்த வீதி,
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.

தொலைபேசி : +94 11 2797400
தொலைநகல் : +94 11 2882913

captcha
Reload