செய்திகள்

Officers Duty Schedule

All officers should report to the service according to the attached schedule.

Duty Schedule

  • காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்களம்

    காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்களம்

  • காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்களம்

    காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்களம்

  • காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்களம்

    காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்களம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்களம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்களத்தின் உத்தியோகபூர்வ வெப் தளத்தில் பிரவேசிக்கின்ற உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். திணைக்களத்திலிருந்து உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேவைகள் தொடர்பான தகவல்களையும் உரிய ஆலோசனைகளையும் துரிதமாக உங்களுக்குப் பெற்றுக்கொடுப்பதே எமது நோக்கமாகும்.