செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...

Days and places where awareness programs are conducted on Bimsaviya

Grama Niladhari Division(s)Date and TimeMeeting Location
500A - Mambulgoda --th ----, ---- At 9.30AM >> >>>?????, No. ---, ----- road, ---------
512 - Brahmanagama, 512A - Brahmanagama West --th ----, ---- At 2.30PM ???????????????????? Salawa, No. ------, --------